header-Algemene voorwaarden

Versie: 2.1 datum: 1/1/2014

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle leveringen en diensten verstrekt door Sio Hosting bvba, Brusselmansstraat 9, 9255 Buggenhout-Opdorp, België, met ondernemingsnummer BE0807.983.967 (hierna genoemd “Sio Hosting”).

Deze algemene voorwaarden kunnen, afhankelijk van de door Sio Hosting te leveren of geleverde diensten (zoals, maar niet beperkt tot, informaticadiensten, waaronder begrepen consultancy, outsourcing, hosting, ontwikkeling van websites en web applicaties, het verlenen van informatica-opleidingen en gerelateerde diensten), worden aangevuld met specifieke voorwaarden, welke hieronder worden opgenomen.

1.2. Onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant, zelfs indien in de bestelbon anders is vermeld, behoudens andersluidend schriftelijk beding, verwijzend naar deze bepaling, ondertekend in naam van Sio Hosting.

Artikel 2. Offertes en Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1. Iedere aanbieding of offerte van Sio Hosting is vrijblijvend, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. Tenzij de offerte een andere geldigheidsduur bevat, heeft iedere offerte door Sio Hosting aan de Klant overgemaakt een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte. Een aanbieding gedaan via de website van Sio Hosting geldt niet als offerte, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.2. Een overeenkomst tussen de Klant en Sio Hosting komt tot stand door acceptatie van de offerte van Sio Hosting door de Klant, hetzij door het tekenen en terugzenden van de offerte per post, fax, of mail, hetzij door de schriftelijke bevestiging vanwege de Klant, per post of per fax of per elektronische post, hetzij door een bestelling via een bestelformulier op de website van Sio Hosting.

De overeenkomst, welke wordt gevormd door de Klant goedgekeurde offerte of bestelformulier, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, aangevuld met bijzondere voorwaarden (waar van toepassing), biedt de volledige weergave van de afspraken die beide partijen schriftelijk en mondeling hebben gemaakt. De Klant erkent dat de afspraken die vervat zijn in dergelijke overeenkomst het integrale akkoord uitmaken tussen partijen, en alle voorgaande mondelinge en schriftelijke voorstellen en/of afspraken aangaande het voorwerp van de overeenkomst doet vervangen.

2.3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding vermeld op de offerte, zijn de prijzen gesteld ex works, netto en exclusief BTW, lasten en taksen. Prijzen aangaande dienstverlening hebben betrekking op diensten die worden geleverd op normale werkdagen (met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen), tussen 8.30 uur en 18.00 uur; voor prestaties die buiten deze dagen of uren dienen te worden geleverd, zijn hogere tarieven van kracht.

2.4. Alle gegevens en informatie die door Sio Hosting aan de Klant worden meegedeeld (zoals, maar niet beperkt tot, offertes, technische beschrijvingen, ontwerpen, studies en tekeningen) wordt geacht confidentieel te zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding opgenomen op de drager van dergelijke gegevens of informatie.

2.5. De Klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Daar een domeinnaam, hostingdiensten of ontwikkeling op maat worden gemaakt, heeft de Klant geen recht op een wettelijke verzakingstermijn, cfr Artikel 80, §4, 2° van de wet betreffende handelspraktijken).

Artikel 3. Verplichtingen van Sio Hosting

3.1. De diensten die Sio Hosting levert zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, middelenverbintenissen. Bij het leveren van de diensten zal Sio Hosting steeds de gangbare professionele standaarden hanteren, rekening houdend met de stand van de techniek.

3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd overeengekomen met verwijzing naar deze bepaling, zijn alle door Sio Hosting aangegeven uitvoeringstermijnen indicatief en niet verbindend. Indien Sio Hosting haar diensten niet binnen de aangegeven termijnen levert, kan de Klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch is de Klant in dergelijk geval gerechtigd om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten.

Indien de laattijdige uitvoering of verzaking van de overeenkomst veroorzaakt werd door aantoonbaar tekortschieten van de Klant en/of haar aangestelden, zoals door het niet of te laat aanleveren of goedkeuren van teksten, ontwerpen, illustraties, databases, selectiecriteria, scripts of andere gegevens in om het eender welke vorm of formaat, behoudt Sio Hosting zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn te eisen, waarbij de betalingsverplichting van de Klant ook bij onvolledige levering van diensten of producten onverlet blijft.

3.3. Bepaalde werkzaamheden kunnen door Sio Hosting aan derden worden uitbesteed, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van Sio Hosting uitsluit of een rechtstreekse overeenkomst doet ontstaan tussen de Klant en dergelijke onderaannemer.

Artikel 4. Verplichtingen van de Klant

4.1. De geleverde producten en diensten van Sio Hosting mogen uitsluitend gebruikt worden voor activiteiten, het leveren van diensten of het maken van uitingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Klant verklaart hierbij uitdrukkelijk dat Sio Hosting geen enkele aansprakelijkheid draagt voor het handelen van de Klant op het internet en vrijwaart Sio Hosting voor enig strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk gevolg hiervan.

4.2. De Klant zal zich meer in het bijzonder onthouden van:

(i) het verrichten van enige handeling in of het adverteren voor gelijk welke illegale activiteit die de rechten van Sio Hosting of een derde partij zou kunnen schenden;
(ii) het bewaren, toegang geven tot en/of ter beschikking stellen van materiaal dat betrekking heeft op pornografie, obsceniteit, discriminatie, haat, of gelijk welk ander materiaal waarvan het bezit en/of de ter beschikking stelling aanleiding kan geven tot gerechtelijke vervolging;
(iii) het bewaren, toegang geven tot en/of ter beschikking stellen van enig materiaal, met inbegrip van teksten, boodschappen, data, afbeeldingen, muziek, beeldmateriaal, computerprogramma’s en/of databanken die het (intellectueel) eigendomsrecht van anderen schendt
(iv) het verzamelen, verwerken, bewaren, toegang geven tot en/of ter beschikking stellen van informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) inzoverre deze informatie lasterend of onterend is en/of de handeling strijdig is met de wetgeving aangaande de bescherming en/of verwerking van persoonsgegevens;
(v) het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de infrastructuur van en/of beheerd door Sio Hosting voor het versturen van internet junk mail (zoals, maar niet beperkt tot, spam, flames, mail bombs, …);
(vi) het verrichten van handelingen die bestraft worden of kunnen bestraft worden op basis van de wetgeving aangaande computercriminaliteit, alsook het ter beschikking stellen van computerprogramma’s of andere hulpmiddelen die in dit verband kunnen worden gebruikt.

4.3. In geval er een virus of een ander destructief element wordt aangetroffen wordt aangenomen dat de Klant op de hoogte is van dergelijke situaties en onmiddellijk zal trachten het virus te verwijderen. De Klant is gehouden om Sio Hosting op de hoogte te brengen wanneer virussen of andere destructieve elementen worden ontdekt en Sio Hosting behoudt zich het recht voor om kosten die gemaakt worden bij het verwijderen van dergelijk virus of ander destructief element te verhalen op de Klant.

4.4. Sio Hosting is ten allen tijde gerechtigd om gerechtelijke stappen te ondernemen en/of samen te werken met gerechtelijke instanties wanneer het misbruik van onze diensten, domeinen in ons beheer of ons netwerk betreft, zonder dat zij de verplichting heeft om de Klant hiervan voorafgaand in kennis te stellen. Klachten over illegaal of oneigenlijk gebruik kunnen ons schriftelijk of per e-mail (info@siohosting.be) gemeld worden.

Sio Hosting behoudt zich dan ook het recht voor om de nodige informatie, met inbegrip van de persoonsgegevens van de Klant of diens aangestelden, te verstrekken aan de bevoegde overheidsinstanties wanneer zij in kennis wordt gesteld van het feit dat de Klant met behulp van de door Sio Hosting geleverde diensten potentieel illegale handelingen verricht.

4.5. De Klant dient er voor in te staan dat zijn contactgegevens in het klantenbestand correct zijn. Indien hieraan niet is voldaan kan Sio Hosting besluiten de klantenaccount af te sluiten of domeinen te de-activeren. Een correct en actief email-adres is onontbeerlijk in de samenwerking, aangezien zowat alle communicatie via deze weg verloopt.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1. Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebrek aan geschreven protest binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum, worden de factuur, alsook de erin omschreven producten en diensten, geacht onherroepelijk aanvaard te zijn.

Alle betalingen dienen contant te gebeuren zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, dan is de Klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot betaling van een verwijlinterest van 1% per maand, elke beginnende maand voor een volledige tellend.

5.2. Andere lopende overeenkomsten kunnen door Sio Hosting, na ingebrekestelling worden vernietigd of opgeschort. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de Klant en worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro. Indien er een korting werd toegestaan, vervalt deze automatisch indien de Klant de betalingsvoorwaarden niet respecteert. Bij de hernieuwing van de set-up van wegens wanbetaling onderbroken internetdiensten wordt een vergoeding van EUR 19,95 per domein aangerekend. Betalingen van de Klant aan Sio Hosting worden op het totale invorderbare saldo afgeboekt in de volgorde kosten, rente en vervolgens de facturen in chronologische volgorde, te beginnen met de oudste facturen.

5.3. Sio Hosting behoudt zich het recht voor om de Klant de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vragen. Betwisting van de modaliteiten van uitvoering van de overeenkomst laten de betalingsverplichting van de Klant onverlet. Alle internet-gerelateerde diensten worden gefactureerd vooraleer de diensten worden aangevangen.

Artikel 6. Duur en Beëindiging van de overeenkomst

.1. Indien één van beide partijen op een ernstige wijze verzaakt aan de verbintenissen aangegaan in deze overeenkomst, kan de andere partij deze overeenkomst per aangetekend en gemotiveerd schrijven beëindigen zonder dat een opzeggingstermijn in acht moet worden genomen en onverminderd het recht van de partij die geen tekortkoming beging, een schadevergoeding te eisen. Onder ernstige tekortkoming wordt onder andere verstaan het niet respecteren van een of meerdere verplichtingen zoals opgesomd in de algemene voorwaarden of specifieke overeenkomst met als gevolg dat zelfs een tijdelijke voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijze onmogelijk is.

6.2. Voor de toepassing van dit artikel worden onder meer als ernstige tekortkomingen beschouwd:

(i) het feit dat Sio Hosting binnen 10 werkdagen na het versturen van een schriftelijke ingebrekestelling per post of mail naar de Klant geen betaling heeft ontvangen van de verschuldigde vergoeding;
(ii) het feit dat de Klant zich schuldig maakt aan praktijken krachtens Artikel 4.

Artikel 7. Klachten betreffende de Dienstverlening en Aansprakelijkheid van Sio Hosting

7.1. Alle klachten betreffende de uitvoering van de dienst door Sio Hosting moeten binnen de twee dagen na de kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft aan Sio Hosting worden meegedeeld.

7.2. Sio Hosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, met inbegrip van rechtstreekse en onrechtstreekse schade, winst- en omzetderving, behoudens in geval een zware of opzettelijke fout vanwege Sio Hosting bewezen wordt. In elk geval is de aansprakelijkheid van Sio Hosting beperkt tot het herstellen of vergoeden (naar keuze van Sio Hosting) van de rechtstreeks door de Klant geleden schade die redelijkerwijze voorzienbaar was op het ogenblik waarop het schadeverwekkend feit zich heeft voorgedaan, en dit voor maximaal het totale bedrag van de vergoedingen die de Klant tijdens het vorige kalenderjaar aan Sio Hosting heeft betaald voor de prestaties die het voorwerp uitmaken van de klacht van de Klant, met een maximum van EUR 1250.

7.3. In geen enkel geval zal Sio Hosting de Klant vrijwaren of instaan voor de vergoeding van enige schade en/of kosten die door de Klant worden opgelopen indien deze:

(i) geheel of gedeeltelijk werden veroorzaakt door een fout van de Klant. Zo zal meer bepaald de Klant niet gerechtigd zijn op een vergoeding voor schade die het gevolg is van een beschadiging of slechte werking van de door Sio Hosting geplaatste hard- en software die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werd door een behandeling door de Klant van die hard- en software, die abnormaal is of niet beantwoordt aan de redelijke gerbruiksnormen noch aan de instructies van Sio Hosting.
(ii) ontstaan is naar aanleiding van een krachtens Artikel 4 van deze algemene voorwaarden verboden handeling;
(iii) veroorzaakt werd door overmacht, toeval, een onoverwinnelijke onwetendheid of door de beperkingen die volgen uit de stand van de wetenschap en techniek op het ogenblik van de dienstverlening. Voor de toepassing van dit artikel worden fouten van derden beschouwd als overmacht.

Artikel 8. Algemene Bepalingen

8.1. Sio Hosting is gerechtigd om op eender welk ogenblik deze Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden, haar prijzen, de technische modaliteiten en/of de technische specificaties van haar diensten aan te passen. Dergelijke wijziging – behoudens indien zij technisch gezien noodzakelijk zijn – zullen ingaan en effect sorteren binnen 10 kalenderdagen na de aankondiging ervan op de website van Sio Hosting.

8.2. Indien één of meerdere bepalingen van de tussen Sio Hosting en de Klant gesloten overeenkomst ongeldig of nietig zouden zijn of door enige rechtsplegende instantie ongeldig of nietig worden verklaard, zullen de overige bepalingen volledig rechtsgeldig blijven. Partijen zullen in het gegeven geval dergelijke ongeldige of nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het dichtst aanleunt bij de doelstelling van de initiële bepaling.

8.3. Het is de Klant niet toegestaan zijn of haar overeenkomst met Sio Hosting geheel of gedeeltelijk over te dragen, dan wel producten en diensten van Sio Hosting of delen hiervan aan derden te lenen, verhuren, leasen, verkopen of anders ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Sio Hosting of in het kader van een specifieke reseller package.

8.4. Sio Hosting heeft het recht de bedrijfsnaam van de Klant en/of een beschrijving van de aan de Klant geleverde diensten als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden.

8.5. Op iedere overeenkomst gesloten met Sio Hosting is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Indien partijen naar aanleiding van een tussen hen gerezen geschil betreffende het aangaan, de uitvoering, interpretatie, of beëindiging van enige overeenkomst met Sio Hosting niet tot een minnelijke regeling kunnen komen, zal dergelijk geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel.

BIJLAGE 1. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED OF DEDICATED HOSTING

Onderhavige bijzondere voorwaarden zijn van toepassing indien de Klant Hostingdiensten afneemt van Sio Hosting. Onder “Hostingdiensten” dient te worden verstaan: de mogelijkheid bieden aan de Klant om gegevens via het internet op een (web- of andere) server – eigendom van Sio Hosting – te plaatsen en op te vragen.

Artikel 1. Voorwerp

1.1. Sio Hosting biedt aan de Klant, die aanvaardt, de Hostingdiensten aan, en dit in overeenstemming met de algemene en deze bijzondere voorwaarden van Sio Hosting, alsook desgevallend de specificaties opgenomen in de door de Klant goedgekeurde offerte.

1.2. Zo de offerte geen specifieke beschrijving geeft van de door Sio Hosting geleverde Hostingdiensten, houden deze het standaard hostingpakket Sio_Go in waarvan de specificaties te vinden zijn op https://www.siohosting.be/hosting/sio_go.

1.3. Op geen enkele wijze kan Sio Hosting aansprakelijk gesteld worden voor enige onderbreking in zijn hostingdiensten.

Artikel 2. Specifieke Verbintenissen van de Klant

2.1. De Klant zal de door Sio Hosting aangeboden hostingdiensten uitsluitend gebruiken voor het beheer van haar website en daarmee samenhangende activiteiten.

2.2. De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijkheid voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van de Hostingdienst. Sio Hosting gaat er hierbij van uit dat ieder gebruik dat van de Hostingdienst uitsluitend in naam en voor rekening van de Klant wordt gemaakt.

De Klant is meer in het bijzonder verantwoordelijk en aansprakelijk, en vrijwaart te allen tijde Sio Hosting voor alle schade en kosten (met inbegrip van advocaten- en proceskosten) die Sio Hosting of enige derde oplopen ten gevolge van:

- het hosten van gegevens, computerprogramma’s en databanken die door de Klant aan Sio Hosting ter beschikking worden gesteld in het kader van deze overeenkomst, alsook het gebruik dat hiervan wordt gemaakt;
- het versturen of ter beschikking stellen van ongevraagde elektronische berichten voor commerciële doeleinden (“spam”);
- het versturen of ter beschikking stellen van misleidende elektronische berichten;
- enige andere handeling die verboden is op basis van Artikel 4.2 van de algemene voorwaarden.

2.3. De Klant zal voor de duur van deze overeenkomst de nodige maatregelen nemen, procedures opstellen met betrekking tot en toezien op de veiligheid van de toegang tot, de toegang tot, en het gebruik dat wordt gemaakt van de gegevens, de computerprogramma’s en de databanken die door Sio Hosting worden gehost.

Artikel 3. Opschorting van de dienstverlening

3.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat Sio Hosting gerechtigd zal zijn haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in volgende gevallen, zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling en zonder dat de Klant gerechtigd is op enige vorm van schadevergoeding of terugbetaling:

- indien Sio Hosting een klacht ontvangt waarin redelijkerwijze gesteld wordt dat de gegevens die Sio Hosting in naam van de Klant beheert, verzendt of ontvangt een inbreuk uitmaken op enig (intellectueel) eigendomsrecht, of een schending uitmaken van enige strafrechtelijke bepaling;
- in geval dringende onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd aan de infrastructuur van Sio Hosting en/of de Klant;
- indien dit omwille van veiligheidsoverwegingen redelijkerwijze aannemelijk kan worden geacht;
- indien de Klant een inbreuk pleegt of redelijkerwijze geacht wordt te plegen op de Algemene of deze Bijzondere Voorwaarden.

3.2. De Klant erkent uitdrukkelijk dat Sio Hosting niet gehouden is om de gegevens die in naam van de Klant worden beheerd, verzonden of ontvangen actief te onderzoeken of monitoren.

Artikel 4. Back-ups

4.1. Sio Hosting verbindt zich ertoe data van de Klant niet te wijzigen of te vernietigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, tenzij na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Sio Hosting is niet verplicht tot het maken van reservekopieën van data van de Klant, behoudens andersluidend schriftelijk beding.

Artikel 5. Duur en beëindiging

6.1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt iedere overeenkomst met Sio Hosting aangegaan voor een termijn van twaalf (12) maanden. Na afloop wordt deze overeenkomst, behoudens schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven aan de andere partij ten laatste drie (3) maanden voor de vervaltermijn, automatisch verlengd voor dezelfde termijn.

Bij ontstentenis van tijdige opzegging van de Klant, erkent de Klant dat het volledige bedrag voor de levering van de hosting-diensten voor de verlengde termijn verschuldigd zal zijn.

6.2. Sio Hosting heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder ingebrekestelling en zonder dat de tussenkomst van een gerechtelijke instantie vereist is, indien de Klant failliet wordt verklaard of wordt ontbonden.

BIJLAGE 2. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DOMEINNAAMREGISTRATIE

Artikel 1. Voorwerp

1.1. Sio Hosting biedt de mogelijkheid aan de Klant om via Sio Hosting domeinnamen in een aantal top level domains (o.a. maar niet beperkt tot deze op https://www.siohosting.be/domeinen) te registreren, en dit in overeenstemming met de algemene en deze bijzondere voorwaarden van Sio Hosting. Sio Hosting treedt bij de registratie van een domeinnaam te allen tijde op in naam en voor rekening van de Klant.

1.2. De Klant erkent uitdrukkelijk dat een domeinnaamregistratie in het .be top level domain slechts kan plaatsvinden in de mate dat voldaan werd aan voorwaarden opgenomen in de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS.BE.

Artikel 2. Specifieke Verbintenissen van de Klant

2.1. De klant aanvaardt dan ook dat de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS.BE van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen hem en DNS.BE. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van DNS (momenteel onder http://www.dns.be/nl/home.php?n=43.001).

2.2. De Klant vrijwaart Sio Hosting en DNS BE uitdrukkelijk voor enige aanspraak in of buiten rechte die door een derde wordt gemaakt aangaande een domeinnaam die door de Klant werd geregistreerd met behulp van de producten en diensten die door Sio Hosting worden aangeboden, meer bepaald indien deze domeinnaam door de Klant te kwader trouw werd geregistreerd of wordt gebruikt en/of indien deze domeinnaam een inbreuk maakt op de rechten van een derde.

Artikel 3. Duur en Beëindiging

3.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de overdracht van het beheer van een domeinnaam naar een andere registrar (“transfer”) niet automatisch de beëindiging van deze overeenkomst impliceert.

3.2. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt iedere overeenkomst voor het registreren van een domeinnaam met Sio Hosting aangegaan voor een termijn van twaalf (12) maanden of meer indien anders vermeld. Bij afloop wordt deze overeenkomst, behoudens schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven aan de andere partij ten laatste drie (3) maanden voor de vervaltermijn, automatisch verlengd voor dezelfde termijn.

Bij ontstentenis van tijdige opzegging van de Klant, erkent de Klant dat het volledige bedrag voor de instandhouding van de registratie van de domeinnaam voor de verlengde termijn, zelfs indien deze domeinnaam door de Klant niet langer is gewild, verschuldigd zal zijn.

3.3. Sio Hosting kan eveneens opteren om de verlenging van een domeinnaam niet opnieuw via zijn diensten in stand te houden indien een klant verzaakt aan tijdige betaling van de domeinnaam.

3.4. Bij eventueel verlies van een domeinnaam wegens niet tijdige verlenging, niet betaling, diefstal of enige andere vorm, zal de Klant geen enkele vergoeding kunnen claimen van Sio hosting.

3.5. Indien het nodig zou zijn om een domeinnaam te re-activeren of uit quarantaine te halen, zijn hieraan bijkomende kosten verbonden.

BIJLAGE 3. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE ONTWIKKELING EN ONDERHOUD VAN WEBAPPLICATIES, WEBSITES, DATABANKEN, …

Artikel 1. Voorwerp

1.1. Iedere ontwikkeling van webapplicaties, websites, databanken of andere software door Sio Hosting gebeurt in overeenstemming met de algemene en deze bijzondere voorwaarden van Sio Hosting, alsook de specificaties opgenomen in de door de Klant goedgekeurde offerte.

In deze offerte wordt desgevallend gespecificeerd op welke wijze de door Sio Hosting gedane ontwikkelingen aan de Klant worden opgeleverd.

1.2. Partijen kunnen overeenkomen dat de uitvoering van de overeenkomst in fases gebeurt; in dergelijk geval is Sio Hosting gerechtigd om de uitvoering van de volgende fase op te schorten tot op het ogenblik waarop de Klant de diensten die betrekking hadden op de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1. Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande computerprogramma’s, databanken, websites, e.d.m. ontwikkeld door of in naam van Sio Hosting voor de Klant, met inbegrip van verbeteringen, toevoegingen of aanpassingen daaraan, blijven exclusief eigendom van Sio Hosting, behoudens andersluidend schriftelijk beding, zelfs wanneer de broncode aan de Klant ter beschikking wordt gesteld.

De Klant verkrijgt na betaling van de volledige prijs voor de overeengekomen ontwikkelingen een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije licentie om dergelijke ontwikkelingen, verbeteringen, toevoegingen en aanpassingen te gebruiken voor de duur van deze Overeenkomst.

2.2. De Klant is gehouden alle software die door Sio Hosting werd ontwikkeld en die in zijn of haar bezit zijn op het moment van ontbinding van de overeenkomst te vernietigen en een schriftelijk bewijs te leveren van definitieve verwijdering van deze gegevens uit alle archieven, databanken en andere opslagmedia. Indien de Klant zijn verplichtingen in dit artikel niet nakomt, zal hij gehouden zijn tot een vergoeding van alle schade door deze inbreuk teweeg gebracht.

2.3. Alle door de Klant aangeleverde databases, ontwerpen, procesbeschrijvingen, marktonderzoeken en alle andere bedrijfsunieke vertrouwelijke gegevens worden door Sio Hosting geacht de eigendom van de Klant te zijn, en de Klant verklaart dat hij gerechtigd is om deze aan Sio Hosting ter beschikking te stellen voor het gebruik dat de Klant ervan wenst te maken. De Klant vrijwaart Sio Hosting dan ook voor alle aansprakelijkheid en schade die Sio Hosting oploopt of dreigt op te lopen indien de Klant, door het gebruik dat hij van dergelijke werken en/of gegevens maakt, de rechten van enige derden schendt.

De volledige verantwoordelijkheid voor de betaling aan derden van enigerlei vergoeding die hiermee verband houdt ligt bij de Klant.

Artikel 3. Informatieverplichting

3.1. Tijdens de duur van de overeenkomst zal de Klant de nodige assistentie bieden en informatie verstrekken aan Sio Hosting teneinde deze laatste toe te laten zijn verplichtingen in het kader van deze overeenkomst volgens de regels van de kunst uit te voeren.

De Klant zorgt bovendien dat de medewerkers van Sio Hosting tijdens de duur van de overeenkomst kosteloos toegang kunnen hebben tot de computersystemen van de Klant; desgevallend kan Sio Hosting de Klant verzoeken om kosteloos een kantoorruimte ter beschikking te krijgen indien partijen overeenkomen om de diensten ter plaatse te verrichten.

3.2. Partijen komen overeen dat de specificaties opgenomen in de offerte (desgevallend aangepast aan de hand van bijkomende informatie verstrekt door de Klant overeenkomstig Artikel 3.1. van deze bijzondere voorwaarden) minstens ten dele zullen gebaseerd zijn op de informatie die door de Klant aan Sio Hosting werd verstrekt. Indien bij de uitvoering van de diensten zou blijken dat dergelijke informatie onjuist, onvolledig of ontijdig was, verbindt de Klant er zich toe om de bijkomende prestaties die ten gevolge van dergelijke onjuiste, onvolledige en/of ontijdige informatie noodzakelijk zijn om de beoogde doelstellingen te behalen te vergoeden tegen de gangbare tarieven van Sio Hosting.

Artikel 4. Onderhoud

4.1. Op uitdrukkelijke vraag van de Klant, kan Sio Hosting onderhoudsdiensten verstrekken aangaande de computersystemen, computerprogramma’s en/of databanken van de Klant of voor de Klant ontwikkeld. Dergelijke diensten zullen worden geleverd volgens de specificaties opgenomen in de door de Klant goedgekeurde offerte.

4.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, met verwijzing naar deze bepaling, betreffen de door Sio Hosting geleverde onderhoudsdiensten inspanningsverbintenissen, en geen resultaatsverbintenissen.

4.3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Sio Hosting gerechtigd is om haar onderhoudsdiensten op voorhand aan de Klant te factureren, en gerechtigd is om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot op het ogenblik van betaling door de Klant van de aan Sio Hosting verschuldigde bedragen.

Artikel 5. Duur en beëindiging

5.1. Een overeenkomst met Sio Hosting voor de ontwikkeling van webapplicaties, websites, databanken of andere software neemt een aanvang op de datum vermeld op de door de Klant goedgekeurde offerte, en neemt een einde bij de definitieve aanvaarding van dergelijke software door de Klant.

5.2. Een overeenkomst met Sio Hosting aangaande het onderhoud van computersystemen, computerprogramma’s en/of databanken heeft een duurtijd van één (1) kalenderjaar, en neemt een aanvang op de datum vermeld op de door de Klant goedgekeurde offerte, dan wel bij definitieve aanvaarding van dergelijke software door de Klant, zo Sio Hosting tevens instond voor de ontwikkeling van dergelijke software. Zij kan worden verlengd overeenkomstig de bepalingen van de algemene voorwaarden van Sio Hosting, behoudens anders bepaald in de door de Klant goedgekeurde offerte.

x

Wenst u meer info? Aarzel niet om ons te contacteren.